Fabric Certificate

1. FLAMMABILITY FOR SLEEPWEAR CERTIFICATE (INTERNATIONAL STANDARD)

 

 

 

 2. FLAMMABILITY CERTIFICATE (INTERNATIONAL STANDARD)

 

FA

 

3. OTHER CERTIFICATES (INTERNATIONAL STANDARD)

 

 

 

 

 

4. INTERNATIONAL FABRIC STANDARD

5. INTERNATIONAL FLAME RETARDANT FABRIC 

 

 
 

 

 
 

 

6. UV TEST FABRIC CERTIFICATES 

 

 

7. ANTIBACTERIAL TEST FABRIC-  INTERTEK CERTIFICATES